תקנון

תנאים:
רכישת הכרטיס/ים ו/או ההשתתפות, כפופה לתנאי התקנון
שלהלן. אנא קראו את פרטי התקנון בשימת לב וביסודיות, שכן כל שימוש ו/או רכישה באתר
זה לרבות בדף הנחיתה ו/או בדף התשלום אשר ייקראו כולם יחד וכל אחד מהם לחוד, להלן: "האתר" מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

כללי:
התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.
כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.
אתר חוכמה גדולה בע"מ (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט של כנס המרצים הראשון של ישראל.
באמצעות אתר זה תוכלו לרכוש באמצעות כרטיס אשראי כרטיס לכנס המרצים הראשון של ישראל.
חוכמה גדולה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות שינויים במבנה הכנס והמשתתפים בו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י חוכמה גדולה בע"מ.

נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. אתר ההרשמה מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL.

לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות למרכז ההזמנות בטלפון: 077-5015758 ו/או בדו"אל: office@bigsmart.co.il

הגדרות:
בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן: "חוכמה גדולה בע"מ" או "החברה" או "חוכמה גדולה"- חברת חוכמה גדולה בע"מ ח.פ 515589703.
"מזמין" או "משתמש"– אדם המזמין כרטיס לכנס באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.
כנס – כנס ו/או יום לימוד ו/או אירוע ו/או סדנה ו/או השתלמות ו/או הרצאה ו/או קורס אשר הופקו ע"י חברת חוכמה גדולה ואשר מוצעים למכירה מטעמה. בין שהתקיימו באולם הרצאות, מרכז כנסים, משרד עו"ד, מקום המזמין (לרבות משרד עו"ד), אתר נופש ובית מלון.

"כרטיס לכנס" או "הכרטיס"– כרטיס המוצע למכירה באמצעות האתר ו/או כרטיס שנרכש לכנס.
"עסקה"– הזמנת כרטיס לכנס באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מרכז ההזמנות.
"שירות" או "שירותים"– אפשרויות רכישת כרטיסים לכנס באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.
"עמוד התשלום"– העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.
"מוקד ההזמנות"– המוקד הטלפוני של חוכמה גדולה בע"מ, אשר באמצעותו ניתן לבצע הזמנות של כרטיסים לכנס. מס'
הטלפון של מוקד ההזמנות הינו: 077-5015758.
"תכנים"– טפסים, דוגמאות של חוזים מכל מן וסוג על כלל נספחיו, מצגות, סרטונים לרבות סרטוני הדרכה ו/או מידע למשתתף, הסכמים ופורמטים מכל סוג.

ביצוע עסקאות ותשלום:
מספר הכרטיסים לכנס הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד. חברת חוכמה גדולה רשאית להודיע על סיום המלאי ו/או הוספת מקומות למלאי (אף לאחר גמר המלאי) בכל עת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו לעיל) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
המחירים המפורסמים באתר, בשלב מילוי פרטי המשלם, הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק (ככל שאינם כוללים מע"מ הדבר מובהר במפורש לצד המחיר). חוכמה גדולה בע"מ רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו לעיל) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
ביצוע עסקה באתר או באמצעות המוקד הטלפוני, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י חוכמה גדולה בע"מ במהלך העסקים הרגיל שלה. כרטיס האשראי יחוייב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל מוקד ההזמנות של חוכמה גדולה בע"מ בטלפון 077-5015758 או באמצעות הדוא"ל: office@bigsmart.co.il.
על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים.
באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי "חוכמה גדולה בע"מ" להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין ו"חוכמה גדולה בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
לא ניתן להחליף את אופן התשלום לאחר ביצוע העסקה.
חוכמה גדולה בע"מ רשאית להגביל את כמות הכרטיסים בהנחה לכנס.
זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות בכנס שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר הכנס. לא תחול על חוכמה גדולה בע"מ כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה. לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק במקום הכנס.
על מנת להעניק לנכים ובעלי מוגבלויות, אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד (כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים) את השירות ההולם, הנכם נדרשים לבצע רכישה טלפונית דרך מרכז המכירות של חוכמה גדולה בע"מ בטלפון 077-5015758 ליידע את נציג המכירות במוקד ההזמנות, טרם ביצוע הרכישה, אודות המגבלה והמענה הנדרש במקרה הספציפי.

איסוף כרטיסים
כרטיס לכנס ו/או אישור הכניסה לכנס יתאפשר ביום הכנס בקופות, אשר יוצבו בכניסה לאולם בו מתקיים הכנס, החל מחצי שעה לפני ההרצאה/המושב הראשון המתוארים בדף הכנס, המפורסם באתר, ולא יאוחר משלושים (30) דקות לאחר תחילת הכנס. איסוף הכרטיס לכנס כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן הכרטיס בצירוף תעודה מזהה עם תמונה, וכן הצגת עותק מחשבונית רכישת
הכרטיס לכנס שנתקבלה בדוא"ל.

ביטול עסקאות:
ביטול השתתפות בכנס / קורס, עד 14 ימים לפני מועד הכנס / קורס: במסגרת ביטול הקורס בתקופה שלהלן יזוכה חשבון הנרשם במלוא הסכום אותו שילם בקיזוז 140 ש"ח דמי סליקת אשראי וביטול במקרה של ביטול קורס בן 2 מפגשים ויותר,  ו- 20 ש"ח בגין ביטול יום לימוד/כנס  חד יומי. לאחר מועד זה תתאפשר רק החלפת שם המשתתף בהודעה בדוא"ל (לכתובת office@bigsmart) עד 2 ימי עסקים לפני הכנס/הקורס. 

ביטול השתתפות בכנס/קורס בתוך מסגרת 14 הימים ועד ליום הכנס/הקורס (לא כולל יום הכנס/הקורס) במסגרת ביטול הכנס/הקורס בתקופה שלהלן יזוכה חשבון הנרשם במלוא הסכום אותו שילם בקיזוז 35% מהעלות ששולמה. 

ביטול השתתפות בכנס/קורס ביום הכנס/הקורס, יחוייב בעלות מלאה ולא יבוצע כל החזר. 

עבור ביטול עסקה ביום הרכישה, לא תגבה עמלת סליקת אשראי ולא דמי ביטול. 

ביטול עסקה יתבצע באמצעות שליחת דוא"ל ובקשה לביטול בצירוף העתק חשבונית רכישת הכרטיס לכתובת: office@bigsmart.co.il, ולאחר וידוא טלפוני שבקשת הביטול נקלטה במשרדי חברת חוכמה גדולה, בטלפון 077-5015758.            

* אם נדחה הכנס למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד הכנס החדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי חוכמה גדולה בע"מ בהתאם למקום הכנס ובהתאם לתאריך החדש של הכנס. ביטול עסקה במקרה שהכנס נדחה יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל.

באם בוטל הכנס מגורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה / דמי ביטול.

** על אף האמור לעיל, ביטול השתתפות בקורס "ייצוג במכירה ורכישת דירות מגורים" וקבלת החזר כספי, יתאפשר, בכפוף לכך שהמבטל השתתף ב 2 המפגשים הראשוניים במלואם, השיב את החומרים (חוברות וכדומה) המודפסים שקיבל, ובכפוף להודעה באמצעות דוא"ל שתגיע למשרדנו עד לסוף המפגש השני (בהתקיים כל אלה – יבוצע זיכוי מלא של הסכום ששולם עבור הקורס). 

** על אף האמור בזאת, לחברת חוכמה גדולה בע"מ, שמורה הזכאות להפסיק השתתפות של משתתף בכנס / קורס / השתלמות עפ"י שיקול דעתה המלא, בכפוף לזיכוי מלא עבור הסכום אותו שילם המשתתף.  

רשימת תפוצה  

חוכמה גדולה בע"מ מאפשרת למשתמשים באתר ו/או דרך מקורות אחרים (כגון: קמפיין פרסום ברשתות החברתיות) להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת פרסום, מידע אודות מוצרי החברה, חדשות אודות אירועים ומבצעים וכן חומרים מקצועיים שונים, ההצטרפות מתבצעת באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש (להלן: "רשימת התפוצה") ולעיתים גם שם.

משתמש, המצטרף  לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות SMS) מאת חוכמה גדולה בע"מ, וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

מלבד הנרשמים הישירים לרשימת התפוצה, כל מזמין כרטיס  לכנס מצורף באופן אוטומטי לרשימת התפוצה הסרה מרשימת התפוצה מתבצעת באופן עצמאי ע"י המזמין בתחתית הדיוור הנשלח למנויים/לרשומים ברשימות התפוצה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח פרסומים ו/או חומרים שונים בהתאם לפילוח מנויים/רשומים ברשימות התפוצה שהיא רואה לנכון, ואינה מתחייבת לשלוח לכל הנרשמים את כל הפרסומים ו/או החומרים.  

פרסומים:

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בשום אופן שהוא.

כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מחוכמה גדולה בע"מ אישור מראש ובכתב.

סודיות ופרטיות:
הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של חוכמה גדולה בע"מ (להלן: "מאגר המידע"). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, חוכמה גדולה בע"מ לא תוכל לבצע את העסקה אם לא תקבל אותם.

חוכמה גדולה בע"מ נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חוכמה גדולה בע"מ ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

קניין רוחני:
אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של חוכמה גדולה בע"מ מראש ובכתב.

זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של חוכמה גדולה בע"מ בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

שימוש באתר:
המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

אחריות בנוגע לאתר: 
חוכמה גדולה בע"מ עושה את מירב  המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, חוכמה גדולה בע"מ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. חוכמה גדולה בע"מ לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, חוכמה גדולה בע"מ עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של חוכמה גדולה בע"מ להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. חוכמה גדולה בע"מ לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חוכמה גדולה בע"מ בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו. נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתר ו/או בתיאור הכנס או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את חוכמה גדולה בע"מ.

חוכמה גדולה בע"מ אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות.  כן, חוכמה גדולה בע"מ אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

חוכמה גדולה בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של חוכמה גדולה בע"מ בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

לצורך הגנה על הממשק, על המשתמש לנקוט בצעדי זהירות הנדרשים ולוודא כי מותקן במחשבו תוכנת אנטי וירוס עדכני ו/או כל תוכנת הגנה אחרת. "חוכמה גדולה" לא תיהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מחדירת גורם מפגע למחשבו של המשתמש.

הפסקת פעילות האתר:
חוכמה גדולה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים לכנס באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

היעדר אחריות לתכני הכנס ולמידע בתכנים הפרסומיים:
מובהר כי אין לראות בתכנים הפרסומיים, באתר, בדף הפייסבוק, בתכני הכנס, מכל מין וסוג, לרבות כל הנאמר בכנס במסגרת הרצאות המרצים ו/או הקטעים המוקרנים בו ו/או בתכנים הכתובים המחולקים למשתתף, מצגות ההרצאות, חומרי עזר ומסמכים הנשלחים בדוא"ל למשתתפים, משום ייעוץ משפטי ו/או מידע שיש הסתמך עליו בעת ביצוע פעולה ו/או החלטה הנוגעת לאיזה מענייני המשתתף ועל המשתתף לקבל ייעוץ מקצועי פרטני מגורם מוסמך טרם ביצוע כל פעולה ו/או החלטה. כל התכנים המועברים ו/או נמסרים בכנס של חוכמה גדולה, לרבות החומרים הכתובים המחולקים בהם, הינם בגדר מידע כללי ולא המלצה ולא חוות דעת ולא ייעוץ מקצועי מכל מין וסוג ובכל עסקה ו/או תיק ו/או מקרה נדרשת התייחסות פרטנית ומותאמת למקרה.

כמו כן, הטפסים/ הסכמים/ הינם כלי עזר בלבד המחייבות בדיקה מקצועית טרם ההסתמכות עליהם. התכנים – דוגמאות הטפסים/ החוזים הינם דוגמאות שנועדו לסייע למשתתף. על כן, על העושה שימוש בתכנים לשים ליבו על דיוקם של הפרטים לרבות, הוראות הדין והפעלת שקול דעת מקצועי אם יש מקום להסתמך על התכנים או באם לאו. הגם ש"חוכמה גדולה" עושה מאמצים רבים לוודא כי התכנים המועברים יהיו באיכות הטובה ביותר, אין  כל התחייבות כי הם אכן יהיו.

השימוש בתכנים אינו פוטר את המשתמש לבדוק את התכנים בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל או של כל גורם אחר רלוונטי. יובהר כי מעת לעת ייתכנו עדכונים שינויים, השמטות, תוספות ו/או טעויות ועל כן על המשתתף לבדוק טרם השימוש בהם את התאמת הדוגמאות לצרכיו, נכנותן, עדכניותן, התאמתם לדין ו/או לכל גוף או רשות מוסמכת אחרת.

המשתמש מתחייב בזאת כי ישתמש בתכנים שימוש הוגן לצרכיו האישיים והמקצועיים, לצרכי מתן שירותים משפטיים. כל שימוש מסחרי אחר, מכל סוג שהוא אסור.

חל איסור מוחלט להשתמש בתכנים שלא כאמור לעיל, לפרסמם ו/או למכרם.

"חוכמה גדולה" לא תישא באחריות לכל נזק, תשלום, הפסד, הוצאה או אובדן רווח או כל נזק אחר בין ישיר או בין עקיף הנובע משימוש בתכנים. היה ועל אף האמור יקבע אחרת בידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, שאז תוגבל האחריותה של "חוכמה גדולה" לנזקים הישרים בלבד ועד לגובה הסכום אותו שילם המשתתף ל"חוכמה גדולה".

המשתמש מצהיר כי בידיו היכולת לנקוט את האמצעים הנדרשים לשלילת נזק כל שהוא.

שינויים בתכנית הכנס ו/או בזהות המרצים:
 מובהר כי הכנס מתוכנן בהתאם לתיאום שמבוצע מראש מול המרצים, עם זאת יכול ויהיו שינויים בתכני הכנס (נושאי ההרצאות) ו/או בזהות המרצים ואף ייתכן ביטול של איזו ו/או חלק מההרצאות בכנס.

מובהר כי במקרה של ביטול מרבית ההרצאות המתוכננות בכנס, ללא מתן הרצאה אחרת במקומן ו/או פתרון ראוי אחר, יהיה המשתתף זכאי להשתתף בכנס נוסף בתיאום מראש עם החברה וביצוע רישום, בתוך 3 חודשים מיום הכנס בו חל הביטול של מרבית ההרצאות שתוכננו לכנס.  

תיעוד צילום והקלטה:

הקלטה ו/או צילום של הכנס/ מפגשי הקורס / ההשתלמות על ידי המשתתף ו/או מי מטעמו- אסורה בהחלט!
החברה תהיה רשאית לצלם ולהקליט כל כנס/יום לימוד/מפגש קורס בין בצילום וידאו ובין בצילום "סטילס" והמזמין מאשר בזאת כי ידוע לו שיתכן והשתתפותו במפגשים ו/או בחלקם תתועד ותפורסם בכל דרך שהחברה תמצא לנכון והמשתתף מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם זכויות היוצרים ו/או המוניטין ו/או כל זכות אחרת כתוצאה מפרסום השתתפותו בכנס/בקורס בכל דרך ו/או אמצעי ובכל מדיה שהחברה תמצא לנכון.  

סמכות שיפוט:
על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

רוצה לקבל מאיתנו מייל על כל קורס שמתפרסם?

לקחת את הדבר שאנחנו יודעים לעשות, ולעשות אותו הכי טוב

הרצאות וקורסים פרקטיים לעורכי דין
בלי תיאוריות, רק הדרכות פרקטיות וידע עדכני, ברור ומובן. 

הקורס המקיף לייצוג במכירה ורכישת דירות מגורים

טעימה ממפגשי הקורסים

"רק מילה טובה או שתיים לא יותר מזה"