תקנון

בשימושך באתר ו/או ברכישה בו אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

כללי:

 1. חברת חוכמה גדולה בע"מ, ח.פ 515589703, היא הבעלים והמפעילה של האתר "חוכמה גדולה" (להלן: "החברה" ו/או "מפעילת האתר") אשר כתובתו היא https://bigsmart.co.il  (להלן: "האתר") ושל הכנסים והקורסים הדיגיטליים (כהגדרתם להלן) הנמכרים בו.
 2. הגלישה, השימוש והרכישה באתר כפופים להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש, כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ("תקנון השימוש") ובמדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או רכישה של אחד או יותר משירותי/מוצרי האתר ו/או כל שימוש אחר.
 3. החברה עושה מאמץ בכדי לשמור על פרטיות המשתמשים באתר, כאמור במדיניות הפרטיות המפורסמת אף היא באתר. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתקנון שימוש זה והסכמתך לתקנון שימוש זה כמוה כהסכמתך למדיניות הפרטיות.
 4. השימוש באתר, על כל מגוון שירותיו, הינו באחריותך בלבד. על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש ומדיניות הפרטיות טרם שימושך באתר.
 5. התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוהו כלשון נקבה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו ומראהו, לרבות שינויים במבנה הכנס והמשתתפים בו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה.
 7. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. 
 8. לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות למרכז ההזמנות בטלפון: 077-5015758 ו/או בדו"אל: office@bigsmart.co.il

הגדרות:

 1. בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:

מזמין" או "משתמש"– אדם המזמין כרטיס לכנס באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.

"כנס" –  כנס ו/או יום לימוד ו/או אירוע ו/או סדנה ו/או השתלמות ו/או הרצאה ו/או קורס, לרבות כזה המורכב ממספר מפגשים, אשר הופקו ע"י החברה ואשר מוצעים למכירה מטעמה. בין שהתקיימו באולם הרצאות, מרכז כנסים, משרד עו"ד, מקום המזמין (לרבות משרד עו"ד), אתר נופש ובית מלון.

"כרטיס לכנס" או "הכרטיס" –  כרטיס המוצע למכירה באמצעות האתר ו/או כרטיס שנרכש לכנס.
"עסקה" – הזמנת כרטיס לכנס ו/או רכישת קורס דיגיטלי באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מרכז ההזמנות.

עמוד התשלום" –  העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.


"מוקד ההזמנות" – המוקד הטלפוני של החברה, אשר באמצעותו ניתן לרכוש כרטיסים לכנס ו/או לקורסים הדיגיטליים. מס' הטלפון של מוקד ההזמנות הינו: 077-5015758.

"קורס דיגיטלי" – קורס אשר זמין באונליין וכולל, בין היתר, הרצאות בוידאו, טפסים, מצגות ומסמכים שונים בקבצים דיגיטליים.

"תכנים" – טפסים, דוגמאות של חוזים מכל מן וסוג על כלל נספחיו, מצגות, סרטונים לרבות סרטוני הדרכה ו/או מידע למשתתף, הסכמים ופורמטים מכל סוג.

כנסים:

 1. מספר הכרטיסים לכנס הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד. החברה רשאית להודיע על סיום המלאי ו/או הוספת מקומות למלאי (אף לאחר גמר המלאי) בכל עת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש  מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 2. זכויות רוכש כרטיס כניסה לכנס הינן לצפות בכנס ולהאזין להרצאות המועברות בו, שלגביו נרכש הכרטיס, בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה למקום האירוע, במסגרת נוהלי כניסה למקומות, הנקבעים ע"י הנהלת כל מקום. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון זה והן במיקום ובקיום הכנס. לא תחול על החברה כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו למקום הכנס, או בעת קבלת כרטיס הכניסה. 
 3. לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק במקום הכנס.
 4. על מנת להעניק לנכים ובעלי מוגבלויות, אשר כניסתם למקום הכנס ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד (כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים) את השירות ההולם, הנכם נדרשים לבצע רכישה טלפונית דרך מרכז המכירות של החברה בטלפון 077-5015758 וליידע את נציג המכירות במוקד ההזמנות, טרם ביצוע הרכישה, אודות המגבלה והמענה הנדרש במקרה הספציפי.
 5. את הכרטיס לכנס ו/או אישור הכניסה לכנס ניתן יהיה לקבל ביום הכנס בקופות ו/או בעמדות השירות מטעם החברה אשר יוצבו בכניסה לאולם בו מתקיים הכנס, החל מחצי שעה לפני ההרצאה/המושב הראשון המתוארים בדף הכנס, המפורסם באתר, ולא יאוחר משלושים (30) דקות לאחר תחילת הכנס. איסוף הכרטיס לכנס כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן הכרטיס, בצירוף תעודה מזהה עם תמונה ו/או רישיון עריכת דין בתוקף, וכן הצגת עותק מחשבונית רכישת הכרטיס לכנס שנתקבלה בדוא"ל.

תעודת השתתפות:

 1. בכל כנס ו/או קורס בהם בחרה החברה להפיק תעודות השתתפות, תהיינה תעודות אלו ע"פ הנוסח הנבחר בחברה, ושם המשתתף יופיע ע"פ "שם המשתתף" שמולא במעמד הרכישה ו/או שם המשתתף ע"פ המופיע ברישיון עוה"ד.   
 2. זכאים לתעודת השתתפות יהיה מי שבגינו שולם עבור אותו הכנס/הקורס ואשר השתתף בכל המפגשים.
  במקרה של השתתפות בקורס, הכולל יותר ממפגש אחד, נדרשת השתתפות של, לכל הפחות, 80% מהמפגשים.  ובמקרה של קורס דיגיטלי צפייה מלאה בלפחות 80% מתכני הוידאו, בהתאם לתיעוד המתבצע במערכות החברה 
 3. תעודות שחברתנו מנפיקה, יכילו אך ורק את התואר עו"ד ולא כל תואר אחר כגון: ד"ר, טוען רבני ועוד.

קורסים דיגיטליים:

 1. החברה מציעה באתר אפשרות לרכוש קורסים דיגיטליים במגוון תחומים.
 2. מייד לאחר  ביצוע התשלום, יכנס רישיון השימוש של המשתמש לתוקף והמשתמש יקבל שם משתמש וסיסמא לאתר קורס  סגור בו נמצאים כל תכני הקורס.
 3. רישיון השימוש קצוב בזמן וזאת לתקופה המתוארת בעמוד הקורס, באתר החברה. בתום תקופת הרישיון תחסם גישת המשתמש לאתר הקורס ולתכניו.
 4. רישיון השימוש המוענק במסגרת תקנון זה, הינו רישיון לשימוש אישי, פרטי ובלתי מסחרי לפיכך המשתמש מתחייב: לא להעביר את שם המשתמש והסיסמא שלו לאחרים ולא להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשכפל בכל דרך שהיא, את רכיבי הקורס ו/או כל חלק מהם ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מהחברה. לעניין זה, המשתמש מצהיר בזאת כי הובא לידיעתו כי החברה עורכת בדיקות שימוש באמצעות כתובת ה- IP ממנה הגולש נכנס לאתרי הקורסים השונים, וכן תיעוד מפורט לפעילותו באתר וכי האמור במרשמי החברה מהווה ראיה לכל דבר ועניין. 
 5. בנוסף לגישה לאתר הקורס אשר בו מצוות הדרכות הוידאו ו/או החומר הנלמד במסגרת הקורס, חלק מהקורסים (כפי שיצוין במפורש באתר החברה) יכילו גם את הרכיבים וההטבות המפורטים מטה, עליהם יחולו, מבלי לגרוע משאר תנאי תקנון זה, ההוראות להלן:
  1. סט מסמכים לשימוש המשתתף בקורס;
   1.  מובהר כי ביחס למסמכים ו/או נוסחים מוצעים ו/או דוגמאות לניסוחי הסכמים, חוזים, יפויי כח, הסכמי שכר טרחה, שאלוני לקוחות, טפסים רשמיים וכל מסמך אחר הנמסר במסגרת הקורס ו/או בכל דרך אחרת, מטעם המרצה ו/או חוכמה גדולה:  הרי שמדובר בדוגמאות בלבד  ואשר רלוונטיות למועד פרסומן;
   2.  אין לראות במסמכים ו/או במידע המצוי בהם משום ייעוץ משפטי ו/או כל ייעוץ מקצועי אחר;
   3.  החברה ממליצה לקרוא כל מסמך ביסודיות ולבצע בו את ההתאמות המשפטיות והאחרות הנדרשות למקרה הספציפי אשר בטיפול המשתמש תוך שינוי, הוספה ותיקון העניינים הרלוונטיים למקרה הספציפי.
  2. תמיכה בקבוצת ווטסאפ סגורה למשך פרק הזמן הנקוב באתר החברה בדף המכירה האינטרנטי של הקורס;
   1. משך החברות בקבוצה יחל להימנות ממועד ביצוע הרישום לקורס; 
   2. החברות בקבוצת הוואטסאפ נועדה לתת מענה לשאלות ממוקדות, אך אינה מהווה ייעוץ משפטי ו/או כל ייעוץ מקצועי אחר, וכל מטרתה הינה לתת מידע כללי ועזרה מתוך ניסיונו/ה האישי של מנהל/ת הקבוצה; 
   3. על מנת לקבל מענה מהיר וממוקד יש לכלול את כל הפרטים הרלוונטים לשאלה וזאת מבלי לחשוף פרטים מזהים ו/או כאלה אשר עלולים לפגוע בחיסיון עו"ד לקוח;
   4. למשתתפי הקבוצה אסורה פרסומת עצמית ו/או כל פרסומת אחרת; 
   5. אין לראות במענה ו/או בדיון אם וככל שיתקיים במסגרת הקבוצה משום ייעוץ משפטי/ייעוץ מקצועי מכל סוג והשימוש בייעוץ כאמור נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
   6. יש לשמור על דיון מכובד וראוי
   7. שעות פעילות להעלאת שאלות בקבוצה: בימים א-ה מ 07:00-19:00, המענה יהיה בהקדם ככל שניתן ובהתאם לזמינותו של מנהל/ת הקבוצה. (נודה לסבלנותכם). אין לכתוב ו/או להגיב בקבוצה בימי שבת וחג. 
   8. לא יינתן מענה אלא בשאלות הנוגעות לנושאי הלימוד . בשאלות בנושאים אחרים, יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה.
  3. מפגש/י "מנטורינג" אישיים – מפגשים המתקיימים בין משתתף הקורס לבין המרצה ו/או הגורם המקצועי שנבחר ע"י החברה;
   1. המשתתף יהיה זכאי למספר מפגשי מנטורינג, כמפורט בדף המכירה האינטרנטי של הקורס. 
   2. משכו של כל מפגש – עד 45 דקות. 
   3. המפגשים יערכו בזום או במשרדי הצוות המקצועי לפי החלטת הצוות המקצועי והעדפותיו וכרוכים בתיאום מראש.
   4. מימוש מפגשי המנטורינג יעה תוך 6 חודשים מיום רכישת הקורס. מימוש לאחר תקופה זו כרוך באישור החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
   5. המידע שיימסר למשתתף במפגש המנטורינג מתבסס על המידע שהובא בפני הצוות המקצועי, ע"י המשתתף, וביחס להיקף הזמן שניתן להכיר את הפרטים במגבלת מפגש המנטורינג.
  4. ליווי של הצוות המקצועי בביצוע העסקה/ ההליך המשפטי , נשוא הקורס כגון בדיקת ייפוי כח מתמשך לפני הפקדה (להלן: "ליווי בעסקה");
   1. מובהר כי הבדיקה ו/או המעבר ו/או הקריאה של החומרים שהועברו ע"י המשתתף לצוות המקצועי הינם אך ורק בגדר בדיקה טכנית שאינה מחייבת. בדיקה שכל מטרתה לראות שאכן המסמך עומד בהוראות הטכניות והצורניות הנדרשות. הבדיקה מסתמכת אך ורק על המידע ו/או החומר המופיע במסמך עצמו ואין לראות בה ייעוץ משפטי מחייב.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק באופן מיידי את החברות של כל אחד מהמשתתפים באתר הקורס ו/או בכל רכיב אחר הניתן למשתתף כחלק מההצטרפות לקורס בכל מקרה של חשד להפרת איזו מההוראות האמורות בתקנון זה, ואין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לתבוע את מפר הוראות תקנון זה, כולן או מרצתן בגין כל נזק ו/או סעד לו החברה זכאית. 

ביצוע רכישה:

 1. המחירים המפורסמים באתר, בשלב מילוי פרטי המשלם, הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק (ככל שאינם כוללים מע"מ הדבר מובהר במפורש לצד המחיר).
 2.  החברה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 3. ביצוע עסקה באתר או באמצעות המוקד הטלפוני, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של המזמין, כנדרש בעמוד התשלום, וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י החברה במהלך העסקים הרגיל שלה. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בתשלום אחד או בחלוקה לתשלומים שווים ע"פ בחירת המשתמש, ובמגבלת התשלומים הנתונה בדף סליקת האשראי.
 4. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש.
 5. יצוין כי סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל מוקד ההזמנות של החברה בטלפון 077-5015758 או באמצעות הדוא"ל: office@bigsmart.co.il.
 6. על הרוכש לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי החברה להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה לכנס ו/או את פרטי הגישה לקורס הדיגיטלי. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
 7. לא ניתן להחליף את אופן התשלום לאחר ביצוע העסקה.
 8. מובהר כי סליקת כרטיס האשראי באתר מבוצעת באמצעות חברת סליקה חיצונית בדפי סליקה מאובטחים, ולא באופן ישיר ע"י החברה ולכן כל רכישה באתר כפופה, בנוסף לתנאי שימוש אלו, גם לתנאים של חברת הסליקה.
 9. החברה רשאית להגביל את כמות הכרטיסים לכל כנס ו/או את כמות הרוכשים לכל קורס דיגיטלי כמו גם לקבוע מבצעים ומחירים מוזלים לתקופות ולכמויות מסוימות ואף לשנותם מעת לעת וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

ביטול עסקאות כנסים:

 1. ביטול השתתפות בכנס חד יומי ו/או קורס בין שני מפגשים או יותר, יעשה עד 14 ימים לפני מועד הכנס / הקורס (להלן:" תקופת הביטול"). במסגרת ביטול ההרשמה, תוך תקופת הביטול, יזוכה חשבון הנרשם במלוא הסכום אותו שילם, בקיזוז 5% דמי סליקת אשראי וביטול. 
 2. ביטול השתתפות בכנס, שלא בתקופת הביטול ועד ל 48 שעות טרם קיום הכנס / הקורס , יתאפשר בקיזוז 10% מהעלות ששולמה. 
 3. ביטול השתתפות בכנס במהלך 48 השעות הקודמות  לכנס, יחוייב בעלות מלאה ולא יבוצע כל החזר. 
 4. עבור ביטול עסקה ביום הרכישה, לא תגבה עמלת סליקת אשראי ולא יגבו דמי ביטול. 
 5. על אף האמור לעיל, ניתן להחליף את שם המשתתף, וזאת בהודעה בדוא"ל לכתובת  office@bigsmart.co.il וזאת עד 2 ימי עסקים לפני הכנס וללא כל חיוב נוסף.
 6. ביטול עסקה יתבצע באמצעות שליחת דוא"ל בצירוף העתק חשבונית רכישת הכרטיס לכתובת: office@bigsmart.co.il,  ולאחר וידוא טלפוני שבקשת הביטול נקלטה במשרדי החברה, בטלפון 077-5015758.
 7. אם נדחה הכנס , ע"י החברה, למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד הכנס החדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי החברה, בהתאם למקום הכנס ובהתאם לתאריך החדש של הכנס. ביטול עסקה, במקרה של דחיית הכנס ע"י החברה, יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל. באם בוטל הכנס או שונה מועדו, ע"י החברה יבוטל חיובו של המזמין והוא יהיה זכאי לקבל החזר מלא בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן, מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה / דמי ביטול.
 8. על אף האמור לעיל, ביטול השתתפות בקורס "ייצוג במכירה ורכישת דירות מגורים" וקבלת החזר כספי, יתאפשר, בכפוף לכך שהמבטל השתתף ב 2 המפגשים הראשוניים במלואם, השיב את החומרים (חוברות וכדומה) המודפסים שקיבל, ובכפוף להודעה באמצעות דוא"ל שתגיע למשרדנו עד לסוף המפגש השני (בהתקיים כל אלה – יבוצע זיכוי מלא של הסכום ששולם עבור הקורס). 
 9.  בכל מקרה ובכל עת, לחברה שמורה הזכות להפסיק השתתפות של משתתף בכנס / קורס / השתלמות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת בכפוף לזיכוי מלא עבור הסכום אותו שילם המשתתף.

ביטול עסקאות- קורסים דיגיטליים:

 1. ביטול רכישת קורס דיגיטלי תתאפשר בהתקיים כל התנאים להלן:
  1. הוראת הביטול נתקבלה בחברה תוך  2 ימי עסקים מיום הרכישה. 
  2. הלקוח לא הוריד אף מסמך ו/או מצגת  מתוך המסמכים והמצגות הזמינים להורדה באתר הקורס.
  3. הלקוח לא צפה באף סרטון הדרכה, מתוך רשימת הסרטונים הזמינים לצפייה באתר הקורס ולא נכנס ליותר מ30% מדפי אתר הקורס שבהם תכני הלימוד. 
 2. בהתקיים כל התנאים לעיל יהיה זכאי הלקוח לזיכוי מלוא הסכום אותו שילם, בקיזוז 140 ש"ח דמי ביטול לקורס שהעלות ששולמה בגינו גבוהה מ1,000 ₪  ו- 46 ₪ דמי ביטול לקורס שהעלות ששולמה בגינו נמוכה מ1,000 ₪.

רשימת תפוצה ודיוור אלקטרוני :

 1. החברה מאפשרת למשתמשים באתר ו/או דרך מקורות אחרים (כגון: קמפיין פרסום ברשתות החברתיות) להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת פרסום, מידע אודות מוצרי החברה, חדשות אודות אירועים ומבצעים וכן חומרים מקצועיים שונים, ההצטרפות מתבצעת באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש (להלן: "רשימת התפוצה") ולעיתים גם פרטים נוספים ע"פ המפורט בטופס ההצטרפות הרלוונטי.
 2. משתמש, המצטרף  לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות SMS) מאת החברה,  כמפורט בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982 וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.
 3. מלבד הנרשמים הישירים לרשימת התפוצה, כל מי שרוכש כרטיס לכנס ו/או רוכש קורס דיגיטלי, אשר לא יבקש מפורשות ומראש לא לקבל הודעות שיווקיות באמצעות משלוח דוא"ל ל office@bigsmart.co.il ,יצורף לרשימת התפוצה. הסרה מרשימת התפוצה מתבצעת באופן עצמאי ע"י המזמין בתחתית הדיוור הנשלח למנויים/לרשומים ברשימות התפוצה.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח פרסומים ו/או חומרים שונים בהתאם לפילוח מנויים/רשומים ברשימות התפוצה שהיא רואה לנכון, ואינה מתחייבת לשלוח לכל הנרשמים את כל הפרסומים ו/או החומרים. 

פרסומים:

 1. המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בשום אופן שהוא.
 2. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר להציג קישור (לינק) לאתר החברה או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

תוכן משתמשים

 1. כל תגובה ו/או שאלה בכנס ו/או באתר ו/או בפורומים השונים, כגון קבוצות הווטסאפ של הקורסים הדיגיטליים, תעשה בשפה הולמת ואדיבה. לחברה שמורה הזכות וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי לחסום משתמשים אשר מפרסמים תכנים לא הולמים ו/או מתבטאים בצורה שאינה הולמת וזאת ללא כל פיצוי ו/או החזר כספי למשתמש.
 2. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לתוכן ההודעות המועלות ע"י המשתמשים ולא לנכונותן, אמינותן, טיבן, מקורן, וכן לטעויות ו/או הטעיות שיופיעו בהן ולתוכן בלתי חוקי ו/או פוגע.

מדיניות פרטיות:

 1. כללי
  1. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ושימוש פרטים אודות המשתמש. יש להדגיש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמש, ולכן עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.
  2. כל האמור במדיניות פרטיות זו הינו בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולהוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן.
  3. מסירת המידע על ידי המשתמשים תלויה ברצונם ובהסכמתם של המשתמשים וכי לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע.
  4. מדיניות הפרטיות מהווה הודעה לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
 2. איסוף מידע
  1. בכדי להשתמש באתר ו/או בתהליך הצטרפות לקורס הדיגיטליים ו/או בהרשמה לכנס, ייתכן ויידרש המשתמש לספק למפעילת האתר מספר פרטים אודותיו. פרטים אלו כוללים, בין היתר, כולם או חלקם, את שמו, כתובת מגוריו, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותו ומספר טלפון נייד (להלן ביחד-"מידע אישי").
  2. המידע האישי הרגיש שיימסר על ידי המשתמשים, ככל שיימסר, יישמר על ידי החברה במאגר מידע שיירשם בפנקס מאגרי המידע המנוהל לפי חוק הגנת הפרטיות.
  3. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי כאמור וכן על מידע שנאסף אודות המשתמש בזמן שהוא גולש באתר ו/או באתרי הקורסים הדיגיטליים.
  4. החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשות המשתמש ו/או כל מכשיר אחר (להלן: "מכשיר"), ובכלל זה כתובת ה- IP של המשתמש וכן את כל הדפים בהם ביקר המשתמש. בהסכמה למדיניות הפרטיות הזו, המשתמש מביע את הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה.
 3. שימוש במידע
  1. פיקוח על האתר ועל אתרי הקורסים הדיגיטאליים וניתוחם לצורך תפעול שוטף וכן לצורך ניהולם הטכני ובדיקת מקרים של חשד לשימוש לרעה.
  2. אחסון המידע בבסיסי הנתונים של מפעיל האתר.
  3. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיה של החברה, לרבות שיפור ופיתוח פונקציונליות האתר ואתרי הקורסים הדיגיטליים.
 4. שימוש ב-Cookies או בקבצים בעלי פונקציונאליות דומה ל-Cookies (להלן: "Cookies")
  1. "Cookie" הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשיר שלך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו או  לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- "Cookie" היא בכדי ששרתי מפעילת האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.
  2. בהסכמת המשתמש לתנאי מדיניות זו, המשתמש מתיר לחברה לעשות שימוש ב"Cookies".
  3. באמצעות "Cookies" החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם יגלוש המשתמש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימוש המשתמש באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביו והחברה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניו לנושאים המעניינים אותו ואינו מזהה אותו ספציפית.
  4. מפעילת האתר אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.
  5. ניתן להשבית קבצי Cookies, במקרה בו ישבית המשתמש את קבצי ה – Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיו והרגלי הגלישה שלו.
 5. מסירת מידע לצדדים שלישיים
  1. החברה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך.
  2. החברה תהא רשאית לחשוף את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:
   1. החברה קיבלה את הסכמת המשתמש למסירת המידע.
   2. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ו/או לצרכי אבטחת מידע וזיהוי המשתמש. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספק אותו מפעיל האתר.
   3. החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים, לרבות מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה
   4. במקרה בו החברה תמצא  כי פעולות המשתמש בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
   5. במקרה שבו החברה תעביר, בכל צורה שהיא את פעילות האתר לאדם ו/או לתאגיד אחר, תתמזג עם תאגיד אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שאותו תאגיד או צד שלישי יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 6. אבטחת מידע
  1. החברה רואה באבטחת המידע של המשתמשים ושל לקוחותיה ערך עליון ומשקיעה משאבים רבים לאבטחת סודיות המידע. במסגרת זאת, נוקטת החברה בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על-ידי משתמש.
  2. יחד עם זאת, מובהר, כי מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות והונאות מקוונות אחרות.
  3.  החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג באתר, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכדומה ומפעילת האתר תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים הללו.
  4. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות המשתמש בנוגע למכשירו, לרבות אבטחתו.
 7. זכות עיון

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"ע-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות בדוא"ל לכתובת החברה; office@bigsmart.co.il  בבקשה לתקן או למחוק את המידע. 

קניין רוחני:

 1. החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובסימני המסחר הקשורים אליו, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, אופן עריכת, הפקת, הצגת ולימוד התוכן המקצועי, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.
 2. החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקורסים הדיגיטליים ובמסמני המסחר הקשורים אליהם, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, תכני הוידאו, המצגות על תכניהם ועיצובם הגראפי, מתודולוגיות הדרכה וכיוצ"ב.
 3. אין להעתיק, לשכפל, למכור, להעביר לצלם ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ו/או באתרי הקורסים הדיגיטליים ואין לעשות כל שימוש מסחרי  באתר ו/או במוצרים המפורסמים בו ו/או בכל פרט אחר שנמצא באתר או בקורס הדיגיטלי ללא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 4. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכנסים הינם בבעלותה הבלעדית של החברה. חל איסור לצלם את הכנסים ו/או את התכנים המועברים בכנסים, אלא באישור מראש ובכתב של החברה.

שימוש באתר ובקורסים הדיגיטליים:

 1. המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר ובאתרי הקורסים הדיגיטליים בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש בהם למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או לאתרי הקורסים הדיגיטליים ו/או למשתמשים בהם ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

אחריות בנוגע לאתר: 

 1. החברה עושה את מירב  המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר ושל אתרי הקורסים הדיגיטליים (להלן: "האתרים"). עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתרים לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת.
 2. החברה  לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתרים ובשירות הניתן בהם ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. 
 3.  כל המידע הניתן באתרים , וכן השירותים המוצעים בהם ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is). לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין המידע שבאתרים ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו. נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתרים, לא יחייב הדבר את החברה.
 4. החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים, אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות.
 5. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתרים ו/או במידע והתכנים שבהם ו/או בשירותים הניתנים בהם – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של החברה, בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית, תוגבל להחזר כספו של המזמין, אותו שילם בגין הכנס ו/או הקורס הדיגיטלי.

הפסקת פעילות האתר:

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים לכנס באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

היעדר אחריות לתכני הכנסים, תכני הקורסים הדיגיטליים ולמידע בתכנים הפרסומיים:

 1. מובהר כי אין לראות בתכנים הפרסומיים, באתר, בדף הפייסבוק, בתכני הכנסים ובתכני הקורסים הדיגיטליים, מכל מין וסוג, לרבות כל הנאמר במסגרת הרצאות המרצים ו/או הקטעים המוקרנים בו ו/או בתכני הוידאו המוקלטים ו/או בתכנים הכתובים המחולקים למשתתף, מצגות ההרצאות, חומרי עזר ומסמכים הנשלחים בדוא"ל למשתתפים וכל תוכן אחר המועבר ו/או ניתן להורדה באתר הקורס הדיגיטלי משום ייעוץ משפטי ו/או מידע שיש להסתמך עליו, ביחס למקרה ו/או עניין מסוים, בעת ביצוע פעולה ו/או החלטה הנוגעת לאיזה מענייני המשתתף ועל המשתתף לקבל ייעוץ מקצועי פרטני מגורם מוסמך טרם ביצוע כל פעולה ו/או החלטה.
 2. כל התכנים המועברים ו/או נמסרים בכנסים ו/או בקורסים הדיגיטליים של החברה, לרבות החומרים הכתובים המחולקים בהם, הינם בגדר מידע כללי הרלוונטי למועד שבו בוצע התיעוד, לא המלצה ולא חוות דעת ולא ייעוץ מקצועי מכל מין וסוג ובכל עסקה ו/או תיק ו/או מקרה נדרשת התייחסות פרטנית ומותאמת למקרה.לאחר לימוד כל נתוני המקרה והכרת הפרטים לעומקם. 
 3. כמו כן, הטפסים/ הסכמים/ הינם כלי עזר בלבד ואין להסתמך עליהם טרם בדיקה מקצועית. התכנים – דוגמאות הטפסים/ החוזים הינם דוגמאות שנועדו לסייע למשתתף. על כן, על העושה שימוש בתכנים לשים ליבו על דיוקם של הפרטים לרבות, הוראות הדין והפעלת שקול דעת מקצועי, אם יש מקום להסתמך על התכנים או באם לאו. הגם שהחברה עושה מאמצים רבים לוודא כי התכנים המועברים יהיו באיכות הטובה ביותר ותקפים, אין  כל התחייבות כי הם אכן יהיו.
 4. השימוש בתכנים אינו פוטר את המשתמש לבדוק את התכנים בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל או של כל גורם אחר רלוונטי. יובהר כי מעת לעת ייתכנו עדכונים שינויים, השמטות, תוספות ו/או טעויות ועל כן על המשתתף לבדוק טרם השימוש בהם את התאמת הדוגמאות לצרכיו, נכונותן, עדכניותן, התאמתם לדין ו/או לכל גוף או רשות מוסמכת אחרת.
 5. המשתמש מתחייב בזאת כי ישתמש בתכנים שימוש הוגן לצרכיו האישיים והמקצועיים, לצרכי מתן שירותים משפטיים. כל שימוש מסחרי אחר, מכל סוג שהוא אסור.
 6. חל איסור מוחלט להשתמש בתכנים שלא כאמור לעיל, לפרסמם, להעבירם ו/או למכרם.
 7. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק, תשלום, הפסד, הוצאה או אובדן רווח או כל נזק אחר בין ישיר או בין עקיף הנובע משימוש בתכנים ו/או בקשר עם ה"ליווי בעסקה" (כהגדרת מושג זה לעיל) והמשתמש פוטר אותם בזאת באופן בלתי חוזר מכל אחריות כאמור. היה ועל אף האמור יקבע אחרת בידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, שאז תוגבל אחריותה של "החברה לנזקים הישרים בלבד ועד לגובה הסכום אותו שילם המשתתף לחברה.
 8. המשתמש מצהיר כי בידיו היכולת לנקוט את האמצעים הנדרשים לשלילת נזק  כל שהוא וכי יעשה כל שלאל ידו למניעתו.

שינויים בתכנית הכנס ו/או בזהות המרצים

 1. מובהר כי הכנס מתוכנן בהתאם לתיאום שמבוצע מראש מול המרצים, עם זאת יכול ויהיו שינויים בתכני הכנס (נושאי ההרצאות) ו/או בזהות המרצים ואף ייתכן ביטול של איזו ו/או חלק מההרצאות בכנס.
 2. מובהר כי במקרה של ביטול מרבית ההרצאות המתוכננות בכנס, ללא מתן הרצאה אחרת במקומן ו/או פתרון ראוי אחר, יהיה המשתתף זכאי להשתתף בכנס נוסף בתיאום מראש עם החברה וביצוע רישום, בתוך 3 חודשים מיום הכנס בו חל הביטול של מרבית ההרצאות שתוכננו לכנס.  

תיעוד צילום והקלטה:

 1. הקלטה ו/או צילום של הכנס/ מפגשי הקורס / ההשתלמות על ידי המשתתף ו/או מי מטעמו- אסורה בהחלט!
  החברה תהיה רשאית לצלם ולהקליט כל כנס/יום לימוד/מפגש קורס בין בצילום וידאו ובין בצילום "סטילס" והמזמין מאשר בזאת כי ידוע לו שיתכן והשתתפותו במפגשים ו/או בחלקם תתועד ותפורסם בכל דרך שהחברה תמצא לנכון והמשתתף מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם זכויות היוצרים ו/או המוניטין ו/או כל זכות אחרת כתוצאה מפרסום השתתפותו בכנס/בקורס בכל דרך ו/או אמצעי ובכל מדיה שהחברה תמצא לנכון.  

סמכות שיפוט:

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
בטרם הגשת תובענה חלה חובת פניה מוקדמת לחברת חוכמה גדולה בע"מ, לאחריה, בעת הצורך יועבר התיק לגישור,
באם הגישור לא יצלח, יועבר התיק לבוררות לפני בורר מוסמך, שופט בדימוס בערכאה הרלוונטית לסכום הסכסוך.
הבורר יהיה חב בחובת הנמקה.
מובהר כי עסקינן בתניית בוררות ייחודית, כלומר, ישנה חובת העברה לבוררות.

תקנון זה עודכן לאחרונה ביום 6.6.23

רוצה לקבל מאיתנו מייל על כל קורס שמתפרסם?

לקחת את הדבר שאנחנו יודעים לעשות, ולעשות אותו הכי טוב

הרצאות וקורסים פרקטיים לעורכי דין
בלי תיאוריות, רק הדרכות פרקטיות וידע עדכני, ברור ומובן. 

הקורס המקיף לייצוג במכירה ורכישת דירות מגורים

טעימה ממפגשי הקורסים

"רק מילה טובה או שתיים לא יותר מזה"